Informacja o działalności (tekst ETR)

Informacja o działalności Urzędu

Urząd Miejski jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Prezydent jako organ wykonawczy Miasta wykonuje swoje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym, Statucie Miasta oraz ustawach szczególnych i aktach wydanych w celu wykonania tych ustaw.

Kierownictwo Urzędu

Prezydent Miasta – Czesław Renkiewicz

I Zastępca Prezydenta – Roman Rynkowski

II Zastępca Prezydenta – Grzegorz Krysa

Sekretarz Miasta – Mariusz Klimczyk

Skarbnik Miasta – Anna Cyran

Siedziba Urzędu

Budynek Ratusza Miejskiego – ul. A. Mickiewicza 1 w Suwałkach

Budynek przy ul. T. Noniewicza 71A w Suwałkach

Czym zajmuje się Urząd?

Do zadań Urzędu należy w szczególności:

 1. opracowywanie propozycji do projektu budżetu oraz sporządzanie sprawozdań z jego wykonania,
 2. opracowywanie projektów programów rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta,
 3. inicjowanie i zapewnianie realizacji zadań społeczno-gospodarczych, związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej,
 4. realizacja dochodów budżetowych,
 5. dokonywanie wydatków budżetowych,
 6. współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w realizacji zadań Miasta,
 7. nadzorowanie i kontrolowanie działalności jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie ustalonym niniejszym Regulaminem,
 8. przygotowywanie projektów aktów prawnych Prezydenta oraz projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady i jej komisji,
 9. przygotowywanie projektów umów i porozumień,
 10. przygotowywanie na potrzeby Prezydenta oraz w celu przedstawienia Radzie, jej komisjom i organom administracji rządowej sprawozdań, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych zadań,
 11. przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski komisji i interpelacje radnych oraz wystąpienia posłów i senatorów,
 12. rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli
 13. prowadzenie postępowania administracyjnego w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz postępowania egzekucyjnego,
 14. wykonywanie zadań wynikających z przepisów dotyczących statystyki państwowej,
 15. realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej – zgodnie z zakresem działania określonym odrębnymi przepisami,
 16. wykonywanie czynności związanych z udzielaniem zamówień publicznych wynikających z obowiązujących przepisów,
 17. wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem strony internetowej i biuletynu informacji publicznej Urzędu Miejskiego,
 18. wykonywanie zadań związanych z Systemem Zarządzania Jakością w/g normy PN-EN-ISO 9001:2001 Urzędu Miejskiego,
 19. przygotowywanie, prowadzenie i udostępnianie informacji publicznej,
 20. prowadzenie w formie elektronicznej spraw przy użyciu oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów.

Jak załatwić sprawę w Urzędzie?

 1. Osobiście w godzinach pracy wybranego Wydziału
 2. Pisemnie przez wysłanie korespondencji na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
 3. Telefonicznie – spis telefonów do poszczególnych Wydziałów
 4. e-PUAP i gov.pl – za pośrednictwem platform usług administracji publicznej – link do profilu ePUAP
 5. BIP – znajdź sprawę oraz potrzebne formularze w Biuletynie Informacji Publicznej

Obsługa osób z dysfunkcją słuchu

Obsługa osób z dysfunkcją słuchu w Urzędzie Miejskim w Suwałkach jest możliwa z udziałem tłumacza języka migowego będącego pracownikiem Fundacji Diarice.

Osoba potrzebująca pomocy (lub osoba w jej imieniu) powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić:

 1. osobiście – w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, parter (portiernia),
 2. pisemnie na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki,
 3. za pomocą poczty elektronicznej na adres – org@um.suwalki.pl,
 4. telefonicznie na numer – 87 562-80-00.

Do zgłoszenia należy podać następujące dane:

 1. imię i nazwisko osoby potrzebującej pomocy,
 2. wskazanie terminu i godziny wizyty, wydziału lub opisu sprawy,
 3. numer telefonu osoby do kontaktu lub adres e-mail.

Właściwy wydział do załatwienia sprawy zgłasza potrzebę pomocy tłumacza języka migowego do punktu informacyjnego prowadzonego przez Fundację Diarice przy ul. Wesołej 22 w Suwałkach pod numer telefonu: 505-984-459

Dane teleadresowe:

Urząd Miejski w Suwałkach

 1. Adama Mickiewicza 1,
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. centrala (87) 562-80-00
  fax. (87) 562-80-98

e-mail: org@um.suwalki.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UMSuwalki/esp

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00
wtorek – piątek w godz. 7.30 – 15.30

Godziny przyjęcia interesantów w Urzędzie Stanu Cywilnego:
poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00
wtorek – piątek w godz. 7.30 – 14.30

Godziny przyjęcia interesantów w Wydziale Spraw Obywatelskich (dowody osobiste):
poniedziałek w godz. 8.00 – 15.30
wtorek – piątek w godz. 7.30 – 15.00

Godziny przyjęcia interesantów w Wydziale Komunikacji:
poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00
wtorek – piątek w godz. 7.30 – 14.00

Pliki do pobrania: